Oferte de turism Agentia rtx

Ultimele Oferte de Turism

Book now
CONTRACT - CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
Nr. ................. din data de ...................
P?r?ile contractante:
Societatea S.C. ALEFAB CRIS TRAVEL S.R.L .cu sediul in SLATINA ,Str. Primaverii, Nr.10 tel:fax: 0249.432.540 . email: agentia_rtx@yahoo.com , Cod de Inregistrare Fiscala 34354037 ,inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J 28/247/2015 , titulara a Licentei de turism 3134 ,Polita de Asigurare emisa de OMNIASIG .seria I nr. 45991/25.05.2016 ,privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti

?i Dl./d-na..................................................................................... .., domiciliat/domiciliat? n............................................................................. ....................................................t.elefon .................................. ...,email............................... posesor/posesoare al/a buletinului/c?r?ii de identitate seria ............. nr. ........... ......, eliberat/eliberat? de ................... ... la data de ......... ....................., CNP....................................................

sau

Persoana juridica ................................................................................. ., cu sediul in ......................................................................................., inregistrata la ORC sub nr J......./......../............,CUI ....................................., telefon................................. .. email.........................., cont bancar........................................................................................................, reprezentata prin..- .......................................................- . .. posesor/posesoare al/a buletinului/c?r?ii de identitate serie/ nr ........................................., in calitate de TURIST

Au convenit la ncheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului I.1. l constituie vnzarea de c?tre Agen?ie a pachetului de servicii turistice nscris n voucher, bilet de odihn?, tratament, bilet de excursie, alt nscris anexat prezentului contract ?i eliberarea documentelor de plat? ?i c?l?torie.

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata - in curs de confirmare)..................................................................................................................................................................................................... In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul. ncheierea contractului

2.1. Contractul se ncheie dup? caz n oricare din urm?toarele situa?ii : a) n momentul semn?rii lui de c?tre turist sau prin acceptarea condi?iilor contractuale de servicii turistice inclusiv n cazul celor achizi?ionate la distan?? prin mijloace electronice; b) n momentul n care turistul prime?te confirmarea scris? a rezerv?rii de la Agen?ie, n cel mult 60 de zile calendaristice de la data ntocmirii bonului de comand?. Este responsabilitatea agen?iei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite n scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dac? rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezerv?ri de servicii, agen?ia poate solicita un avans cuprins intre 20 - 80 % din pre?ul pachetului sau plata integral? a contravalorii pachetului, n func?ie de data la care turistul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 20 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea. 1. n cazul n care con?inutul bonului de comand? nu difer? de con?inutul confirm?rii c?l?toriei turistice ?i confirmarea s-a efectuat n termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn?rii bonului de comand?, turistul care decide s? renun?e la c?l?toria turistic?, datoreaz? agen?iei penalit??i conform cap. VI din prezentul contract. 2. n cazul n care con?inutul bonului de comand? difer? de con?inutul confirm?rii c?l?toriei turistice primite n scris de la agen?ie sau dac? aceast? confirmare nu s-a f?cut n termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn?rii bonului de comand?, turistul poate considera c? voiajul nu a fost rezervat ?i are dreptul la rambursarea imediat? a tuturor sumelor deja pl?tite. c) n momentul eliber?rii documentelor de c?l?torie (voucher, bilet de odihn? ?i/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv n format electronic, n cazul n care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agen?iei de turism sau exist? deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori. 2.2. n cazul n care prezentul contract este pus integral la dispozi?ia turistului sub form? de catalog, pliant, alte nscrisuri, site-ul agen?iei sau alte mijloace de comunicare electronic? (e-mail, fax, etc.), obliga?ia de informare a turistului este considerat? ndeplinit? prin nscrierea acestei informa?ii n oricare dintre documentele de c?l?torie sau documentele fiscale furnizate de agen?ie, nefiind necesar? ncheierea n form? scris? a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dac? prezentul contract prezentat turistului n modalit??ile prev?zute mai sus, con?ine informa?iile prev?zute la art. 12 alin. (2) din Ordonan?a Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Informa?iile ?i fotografiile prezentate n cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative ?i au caracter informativ, f?r? ns? a afecta calitatea ?i cantitatea serviciilor contractate de turist. 2.3. Contractul nceteaz? de drept odat? cu finalizarea prest?rii efective a pachetului de servicii turistice nscris n documentele de c?l?torie.

III. Pre?ul contractului ?i modalit??i de plat? 3.1. Pre?ul contractului este de _________________ ?i se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agen?iei ?i T.V.A.. Dac? pre?ul nu este specificat n prezentul contract, atunci acesta este specificat n bonul de comand? (dac? exist?), alte documente de c?l?torie, cataloage, pliante, alte nscrisuri puse la dispozi?ie turistului, site-ul agen?iei, alte mijloace de comunicare electronic? ?i/sau pe factur?. In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard. 3.2. Modalit??i de plat?: 3.2. Modalit??i de plat?: 3.2.1. La ncheierea contractului se achita: a) un avans in suma de ______________ din pre?ul contractului, iar diferenta de _______________se va achita pana la data de____________ b) plata integral? a contravalorii pachetului de servicii turistice. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata. 3.2.2. n cazul n care la ncheierea contractului s-a perceput un avans, plata final? se va face astfel: a) pentru serviciile turistice care necesit? confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plat? comunicate de agen?ie n scris prin bonul de comand? sau alte mijloace de comunicare. b) pentru serviciile turistice care nu necesit? confirmare din partea prestatorilor, dup? cum urmeaz?: A. termene de plata oferta STANDARD 30% din pretul pachetului turistic la inscriere; 60% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii; 10% din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii. B. termene de plata oferta EARLY BOOKING 20% din pretul pachetului turistic la inscriere; 60% din pretul pachetului turistic la termenul limita al oferteide Early Booking; 20% din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii. Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic. 3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se efectueaza ntr-o singur? moned?. Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2 %.

IV. Drepturile ?i obliga?iile Agen?iei 4.1. Agen?ia poate furniza turistului un bon de comand?, dac? consider? necesar. 4.2. n cazul modific?rii uneia dintre prevederile esen?iale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse n pachet, datele de c?l?torie, modificarea categoriei unit??ii de cazare, Agen?ia are obliga?ia de a informa turistul cu cel pu?in 15 zile calendaristice nainte de data nceperii c?l?toriei. n cazurile prev?zute la pct. 4.7. literele a), b), c) din prezentul contract, informarea se va face n timp util. 4.3. n cazul achizi?ion?rii unui pachet de servicii turistice avnd n componen?? ?i asigurarea transportului pe cale aerian?, Transportatorul Aerian, f?r? a cere acordul agen?iei de turism care deruleaz? programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agen?ia nu este r?spunz?toare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alt? or? dect cea nscris? n programul turistic. Pentru aceste ntrzieri, compania aerian? este obligat? s? asiste turi?tii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problem? privind operarea zborului ?i ac?iunile adiacente acestuia intr? n competen?a ?i responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentnd contractul ntre pasager ?i transportator. n cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare ?i ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 4.4. n situa?ia achizi?ion?rii unui produs de tip croazier?, linia de croazier? poate modifica din motive ce ?in de siguran?a navig?rii, num?rul cabinei ?i loca?ia acesteia pe pun?i (o punte inferioar?, una superioar?, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabin? de aceea?i categorie ca cea rezervat? ini?ial, caz n care turistul nu va fi desp?gubit n nici un mod avnd n vedere c? este vorba de acela?i tip de cabin? ca ?i cel rezervat. 4.5. Agen?ia poate modifica pre?ul contractului n sensul major?rii sau mic?or?rii - dup? caz, ar?tnd totodat? modul de calcul al major?rilor sau mic?or?rilor de pre? ale contractului ?i numai dac? modificarea are loc ca urmare a varia?iilor costurilor de transport, a redeven?elor ?i a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/mbarcare n porturi ?i aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Pre?urile stabilite n contract nu pot fi majorate, n niciun caz, n cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plec?rii. 4.6. n cazul n care, dup? nceperea c?l?toriei turistice, o parte important? din serviciile turistice prev?zute n contract nu este realizat? sau Agen?ia constat? c? nu le va putea realiza, aceasta este obligat?: a) s? ofere turistului alternative corespunz?toare n vederea continu?rii c?l?toriei turistice f?r? majorarea pre?ului, respectiv serviciile turistice oferite s? fie de aceea?i calitate ?i cantitate; b) s? restituie turistului sumele ce reprezint? diferen?a dintre serviciile turistice achitate ?i cele efectiv prestate n timpul c?l?toriei turistice; 4.7. Agen?ia este r?spunz?toare pentru buna executare a obliga?iilor asumate prin contract, cu excep?ia urm?toarelor cazuri: a) cnd nendeplinirea sau ndeplinirea defectuoas? a obliga?iilor asumate prin contract se datoreaz? turistului; b) cnd nendeplinirea obliga?iilor se datoreaz? unor cauze de for?? major? sau unor mprejur?ri pe care nici Agen?ia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar f?r? a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, ntrzieri n traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucr?ri sau repara?ii pe drumurile publice), nendeplinirea grupului minim urmare a unor renun??ri de ultim? or? sau a neob?inerii vizelor pentru to?i participan?ii. Agen?ia nu este r?spunz?toare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a ntrzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje ?i a altor mprejur?ri care revin exclusiv n sarcina transportatorului n temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate. c) cnd nendeplinirea obliga?iilor se datoreaz? unui ter? care nu are leg?tur? cu furnizarea serviciilor prev?zute n contract, iar cauzele care au determinat nendeplinirea obliga?iilor au un caracter imprevizibil ?i inevitabil. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, turistul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare. 4.8. Agen?ia are obliga?ia s? furnizeze n scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite n scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel pu?in 7 zile nainte de data plec?rii, urm?toarele informa?ii: a) orarele, locurile escalelor ?i leg?turile, precum ?i, dup? caz, locul ce urmeaz? s? fie ocupat de turist n fiecare dintre mijloacele de transport incluse; b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ?i de fax, adrese e-mail ale reprezentan?ei locale a organizatorului ?i/sau a detailistului ori, n lipsa acestora, un num?r de apel de urgen?? care s? i permit? contactarea organizatorului ?i/sau a detailistului; c) pentru c?l?toriile minorilor nenso?i?i de p?rin?i, informa?ii care s? permit? p?rin?ilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul caz?rii copilului. 4.9. Agen?ia parte n contract este obligat? s? acorde prompt asisten?? turistului aflat n dificultate, n cazul situa?iilor de for?? major? sau a unui eveniment pe care nici agen?ia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu l puteau prevedea sau evita. 4.10. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele Agentiei RTX Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar turistii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.

V. Drepturile ?i obliga?iile turistului 5.1. n cazul n care turistul nu poate s? participe la c?l?toria turistic?, acesta poate s? cesioneze contractul (daca este posibil), unei ter?e persoane care ndepline?te toate condi?iile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga?ia de a anun?a n scris Agen?ia cu cel pu?in 7 zile naintea datei de plecare. ntre turistul care nu poate participa la c?l?toria turistic? contractat? (cedentul), ter?a persoan? (cesionarul) ?i agen?ia de turism (debitor cedat) urmeaz? a se ncheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate ?i cesionate. Pentru c?l?toriile individuale, n cazul n care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dac? exist? posibilitatea transfer?rii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea ncheierii contractului de cesiune revine dup? caz fie cedentului, fie cesionarului, ?i niciodat? Agen?iei de turism (debitorului cedat). In acest caz Agen?ia reziliaz? contractul cu turistul care cesioneaz? contractul ?i ncheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedeaz? pachetul s?u de servicii, precum ?i cesionarul, sunt responsabili n mod solidar la plata pre?ului c?l?toriei ?i a eventualelor costuri suplimentare ap?rute cu ocazia acestei ced?ri. 5.2. n cazul sejururilor de odihn? ?i/sau de tratament cu locul de desf??urare n Romnia, turistul are obliga?ia s? respecte urm?torul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regul? la ora 18,00 a zilei de intrare ?i se termin? de regul? la ora 12 a zilei de ie?ire nscrise pe documentele de c?l?torie (voucher, bilet de odihn? ?i/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spa?iilor de cazare pn? cel trziu la orele specificate mai sus cad n sarcina exclusiv? a turistului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera. 5.3. n cazul n care pre?urile stabilite n contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia/denun?a unilateral contractul, avnd ns? dreptul la rambursarea imediat? de c?tre Agen?ie a sumelor pl?tite, inclusiv comisionul. 5.4. Turistul este obligat s? comunice Agen?iei, n termen de 5 zile calendaristice de la primirea n?tiin??rii prev?zute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esen?iale ale contractului sau n timp util nainte de nceperea c?l?toriei, n cazul aplic?rii clauzelor prev?zute n cap. IV pct. 4.7. literele b) ?i c), hot?rrea sa de a opta pentru: a) rezilierea/denun?area unilateral? a contractului f?r? plata penalit??ilor sau b) acceptarea noilor condi?ii ale contractului. 5.5. n cazul n care turistul decide s? participe la c?l?toria asupra c?reia s-au operat modific?ri n condi?iile cap. IV pct. 4.2. se consider? c? toate modific?rile au fost acceptate ?i turistul nu poate solicita desp?gubiri ulterioare datorate modific?rilor de acest tip. 5.6. n cazul n care turistul reziliaz?/denun?? unilateral contractul n temeiul pct. 5.4. sau Agen?ia anuleaz? c?l?toria turistic? naintea datei de plecare, turistul are dreptul: a) s? accepte la acela?i pre? un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent? sau superioar?, propus de Agen?ie; b) s? accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioar? propus de Agen?ie, cu rambursarea imediat? a diferen?ei de pre?, n sensul ramburs?rii diferen?ei de pre? dintre cele dou? pachete turistice, la momentul ncheierii noului contract de prestare de servicii; c) s? i se ramburseze imediat toate sumele achitate n virtutea contractului. 5.7. n toate cazurile men?ionate la pct. 5.6., turistul are dreptul s? solicite Agen?iei ?i o desp?gubire, cuantumul c?reia poate fi stabilit prin acordul comun al p?r?ilor sau n baza unei hot?rri a instan?ei de judecat?, pentru nendeplinirea prevederilor contractului ini?ial, cu excep?ia cazurilor n care: a) anularea s-a f?cut datorit? nerealiz?rii num?rului minim de persoane men?ionat n contract, iar Agen?ia a informat n scris turistul cu cel pu?in 15 zile calendaristice premerg?toare datei plec?rii; b) anularea s-a datorat unui caz de for?? major? (circumstan?e imprevizibile, independente de voin?a celui care le invoc? ?i ale c?ror consecin?e nu au putut fi evitate n ciuda oric?ror eforturi depuse, n aceasta nefiind incluse suprarezerv?rile, caz n care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unit??ii de cazare) sau unor cauze dintre cele prev?zute la cap. IV pct. 4.7 lit. b). c) anularea s-a f?cut din vina turistului. 5.8. Turistul are dreptul s? rezilieze/denun?e unilateral n orice moment, n tot sau n parte, contractul, iar n cazul n care rezilierea/denun?area unilateral? i este imputabil? este obligat sa desp?gubeasc? Agen?ia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract, cu excep?ia cazurilor de for?? major? definite conform legii. Desp?gubirea se poate ridica la maximul pre?ului pachetului de servicii turistice contractat. 5.9. n cazul n care turistul alege s? se mute la un alt hotel dect cel contractat ini?ial ?i achitat, responsabilitatea financiar? a renun??rii i apar?ine. Agen?ia va rezolva cerin?ele turistului n limita posibilit??ilor, eventualele diferen?e de pre? urmnd a fi suportate de c?tre turist. Dac? turistul solicit? nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oric?rora dintre servicii, aceasta echivaleaz? cu rezilierea/denun?area unilateral? a contractului, cu aplicarea penalit??ilor prev?zute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv ?i ncheierea unui nou contract. 5.10. Turistul este obligat s? achite la recep?ia unit??ii hoteliere taxa de sta?iune, taxa de salubritate, precum ?i alte taxe locale, f?r? a putea pretinde desp?gubiri sau returnarea sumelor de la Agen?ie. 5.11. Turistul este obligat s? prezinte la recep?ia unit??ii hoteliere actele sale de identitate, precum ?i documentul de c?l?torie eliberat de agen?ie (voucher, bilet de odihn? ?i/sau de tratament, etc.), n vederea acord?rii serviciilor turistice. n cazul n care turistul beneficiaz? de bilete de odihn? ?i tratament, este obligat s? prezinte la recep?ia unit??ii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie ?i dovada pl??ii contribu?iilor pentru asigur?ri sociale, la zi. 5.12. Turistul ia la cuno?tin?? c? serviciile pe care le achizi?ioneaz? f?r? ca acestea s? fac? parte din contractul cu agen?ia de turism, sunt n stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legisla?ia ??rii de destina?ie, iar agen?ia de turism nu are nici o responsabilitate asupra presta?iilor n cauz?. 5.13. Dac? pentru efectuarea c?l?toriei este necesar? ndeplinirea de c?tre turist a unor formalit??i suplimentare (de ex. c?l?toria mpreun? cu minori, situa?ia n care numele turistului este schimbat ca urmare a c?s?toriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obliga?ia de a ndeplini toate cerin?ele legale. Pentru o informare optim?, Agen?ia recomand? ?i consultarea site-ului Poli?iei de Frontier?. n cazul n care turistul nu ?i respect? obliga?ia de a se informa cu privire la formalit??ile suplimentare necesare n vederea efectu?rii c?l?toriei care nu sunt n sarcina Agen?iei (de ex. n cazul c?l?toriei cu minori, mputernicire din partea p?rintelui sau reprezentantului legal ce nu l nso?e?te, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativ?), Agen?ia este exonerat? de orice r?spundere n cazul imposibilit??ii efectu?rii c?l?toriei. 5.14. Agen?ia de turism recomand? turi?tilor contactarea acesteia cu 24 ore nainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de mbarcare (orar de zbor, loc mbarcare, etc.). 5.15. n cazul n care o singur? persoan? angajeaz? servicii pentru un num?r mai mare de turi?ti, condi?iile contractuale se extind n mod automat asupra ntregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 5.16. Turistul este obligat s? foloseasc? mijloacele de transport, camera de hotel ?i bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar ?i potrivit destina?iei lor. Agen?ia nu se face vinovat? de eventualele pagube produse sau v?t?m?ri suferite de turist ca urmare a nerespect?rii acestui alineat. 5.17. Turistul are obliga?ia s? respecte locul, data ?i ora plec?rii att la dus ct ?i la ntors, precum ?i locurile, datele ?i orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile ?i daunele produse ca urmare a nerespect?rii de c?tre turist a prevederilor privind locurile de ntlnire ?i orarele, vor fi suportate de c?tre acesta. 5.18. n cazul n care turistul care a intrat pe teritoriul statului n care se realizeaz? pachetul de servicii turistice refuz? s? se mai ntoarc? n Romnia ?i autorit??ile din ?ara respectiv? fac cheltuieli de orice natur? cu acesta, turistul respectiv are obliga?ia de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. Renun??ri, penaliz?ri, desp?gubiri 6.1. n cazul n care turistul renun?? din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaz? Agen?iei penaliz?ri dup? cum urmeaz?: 6.1.1. n cazul serviciilor turistice externe/interne: A. Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD a) 30% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face in intervalul 59 zile- 30 zile calendaristice nainte de data plec?rii; b) 50% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face n intervalul 29 15 zile calendaristice nainte de data plec?rii; c) 80 % din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face n intervalul 14 7 zile calendaristice nainte de data plec?rii; d) 100% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face n interval mai mic de 6 zile calendaristice nainte de data plec?rii sau pentru neprezentarea la program. B. Conditii de anulare/penalizari oferta EARLY BOOKING a) 30% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii rezervarii si 30 zile nainte de data plec?rii; b) 50% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face n intervalul 29 15 zile calendaristice nainte de data plec?rii; c) 80 % din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face n intervalul 14 7 zile calendaristice nainte de data plec?rii; d) 100% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face n interval mai mic de 6 zile calendaristice nainte de data plec?rii sau pentru neprezentarea la program. 6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI etc). Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului. 6.2. n cazul n care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agen?ia ?i a achitat un avans nu se prezint? n termenul specificat n bonul de comand? sau n termenul comunicat n scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plat?, contractul se consider? reziliat de drept, iar Agen?ia are dreptul de a anula rezerv?rile efectuate n beneficiul turistului cu re?inerea penaliz?rilor prev?zute la p. 6.1. din prezentul contract. 6.3. Pentru biletele de odihn? ?i/sau de tratament cump?rate prin organiza?ii sindicale, Agen?ia va face restituiri numai n baza cererilor de renun?are contrasemnate ?i ?tampilate de reprezentantul organiza?iei sindicale. 6.4. n cazul n care o ambasad? refuz? s? acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor re?ine toate taxele datorate de Agen?ie prestatorilor direc?i, precum ?i cheltuielile de operare proprii acesteia. 6.5. Penaliz?rile echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. lit. c) sau d), respectiv 6.1.2. lit. b) sau c) se aplic? ?i n cazul n care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destina?ie, dac? nu poate pleca n c?l?torie pentru c? documentele personale necesare n vederea efectu?rii c?l?toriei nu sunt conforme normelor legale sau este n imposibilitatea de a p?r?si teritoriului ??rii, din alte motive ce ?in de persoana acestuia. 6.6. Turistul trebuie sa depun? n scris cererea de renun?are la pachetul de servicii turistice la Agen?ia la care a achitat serviciile. n caz contrar, cererea de renun?are nu este luat? n considerare. 6.7. Agen?ia va acorda desp?gubiri n func?ie de gradul de nerespectare a obliga?iilor din contract. 6.8. Agen?ia nu r?spunde n situa?ii de grev?, conflicte politice ?i de r?zboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou interna?ional, precum ?i n cazul n care companiile aeriene stabilesc limite de r?spundere. Toate aceste situa?ii care nu sunt imputabile nici unei p?r?i se consider? situa?ii de for?? major? ?i exonereaz? de r?spundere Agen?ia. 6.9. Toate sumele men?ionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 ?i 6.5 din prezentul contract, se vor re?ine de c?tre Agen?ie din avansul sau pre?ul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, f?r? a fi necesar? interven?ia instan?elor de judecat?.

VII. Reclama?ii 7.1. n cazul n care turistul este nemul?umit de serviciile turistice primite, acesta are obliga?ia de a ntocmi o sesizare n scris la fa?a locului, clar ?i explicit, cu privire la deficien?ele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt att reprezentantului Agen?iei, ct ?i prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentan?ilor locali ai turoperatorului),in termen de maxim 48 ore. 7.2. Att Agen?ia, ct ?i prestatorul de servicii turistice vor ac?iona imediat pentru solu?ionarea sesiz?rii. n cazul n care sesizarea nu este solu?ionat? sau este solu?ionat? par?ial, turistul va depune la sediul Agen?iei o reclama?ie n scris, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la ncheierea c?l?toriei, Agen?ia urmnd ca, n termen de 30 zile calendaristice, s? comunice turistului desp?gubirile care i se cuvin, dup? caz.

VIII. Asigur?ri 8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ?i/sau a sumelor achitate de acesta, n cazul insolvabilit??ii sau falimentului Agen?iei Tour Operatoare. 8.2. Condi?iile n care turistul va fi desp?gubit de c?tre societatea de asigurare sunt: 8.2.1. n cazul n care Agen?ia nu efectueaz? repatrierea turistului, acesta are obliga?ia de a anun?a imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. n aceast? situa?ie societatea de asigurare nu are obliga?ia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dup? ntoarcerea turistului n Romnia, n condi?iile poli?ei de asigurare ncheiate ntre Agen?ie ?i societatea de asigurare. 8.2.2. n cazul n care turistul solicit? Agen?iei contravaloarea sumelor achitate ?i/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie s? trimit? documentele justificative c?tre Agen?ie prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire. Turistul are obliga?ia s? p?streze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agen?iei rambursarea sumelor achitate ?i/sau a cheltuielilor de repatriere n termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data ncheierii derul?rii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. 8.2.3. Turistul are obliga?ia de a notifica societ??ii de asigurare, prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire, n leg?tur? cu solicitarea adresat? Agen?iei privind rambursarea sumelor achitate ?i/sau a cheltuielilor de repatriere, n termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirm?rii de primire prev?zute la cap. VIII pct. 8.2.2. 8.2.4. n cazul n care, n termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirm?rii de primire a documentelor justificative de c?tre Agen?ie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat. 8.2.5. n termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obliga?ia de a transmite societ??ii de asigurare, prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire, cererea de desp?gubire nso?it? de documentele justificative. 8.2.6. Documentele justificative constau n principal n: a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; b) confirm?rile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 ?i 8.2.5 din prezentul capitol; c) fotocopiile de pe documentele de plat? a avansului (chitan?e, ordine de plat? etc.), n cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; d) fotocopiile de pe documentele de transport ?i cazare, n cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul s? solicite turistului ?i alte documente justificative. 8.2.7. Desp?gubirea nu poate dep??i suma achitat? de turist n contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum ?i sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale n vigoare. 8.2.8. Desp?gubirea va fi pl?tit? n termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de c?tre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist. 8.2.9. n cazul n care dup? plata desp?gubirii, Agen?ia pl?te?te debitul c?tre turist, acesta are obliga?ia de a restitui asiguratorului desp?gubirea primit?, n termen de 5 (cinci) zile lucr?toare de la data primirii de la Agen?ie a sumelor reprezentnd debitul. 8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea ncheierii unui contract de asigurare, care s? acopere taxele de transfer sau a unui contract de asisten?? care s? acopere taxele de repatriere n caz de accidente, de boal? sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destina?ie ori a unei asigur?ri storno sau altor tipuri de asigur?ri de c?l?torie. Agen?ia recomand? ncheierea unei asigur?ri storno pentru acoperirea eventualelor penalit??i de anulare. Turistul se poate informa n agen?ii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putnd fi ncheiat? n agen?ia de turism de unde acesta a achizi?ionat pachetul de servicii turistice, dac? agen?ia ofer? acest tip de serviciu. 8.3. Agen?ia nu se face vinovat? de eventuala nerespectare a obliga?iilor stipulate n poli?ele de asigurare contractate prin intermediul Agen?iei, deoarece aceasta este doar intermediar ntre turist ?i asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anex? la acesta ?i sunt urm?toarele: a) voucherul, biletul de odihn?/tratament, biletul de excursie, bonul de comand?, dup? caz; b) programul turistic, n cazul ac?iunilor turistice; c) oferte ale Agen?iei puse la dispozi?ia turistului, n format tip?rit sau pe suport electronic.

X. Dispozi?ii finale 10.1. Prezentul contract a fost ncheiat n dou? exemplare, cte unul pentru fiecare parte. 10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face n conformitate cu prevederile prezentului contract ?i cu respectarea prevederilor Ordonan?ei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicat?. 10.3.Toate unit??ile de cazare, precum ?i mijloacele de transport sunt clasificate de c?tre organismele abilitate ale ??rilor de destina?ie, conform procedurilor interne ?i normativelor locale acolo unde acestea exist?, care difer? de la o ?ar? la alta ?i de la un tip de destina?ie la altul. 10.4. Turistul declar? c? Agen?ia de turism l-a informat complet cu privire la condi?iile de comercializare a pachetelor de servicii turistice n conformitate cu prevederile Ordonan?ei Guvernului nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv n cazul celor achizi?ionate la distan?? prin mijloace electronice, turistul ?i exprim? acordul ?i luarea la cuno?tin?? cu privire la condi?iile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, n conformitate cu oferta Agen?iei de turism. 10.5 Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC ......................... SRL este operator de date cu caracter personal inscris sub nr .............................si prelucreaz? datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion , furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastr? personale, n?elege?i ?i sunte?i de acord cu transferarea acestora c?tre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administr?m datele dumneavoastr? personale pe durata necesar? pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dac?, pe viitor, compania va fi achizi?ionat? de o ter?? parte, este posibil ca datele s? fie transmise pentru continuarea f?r? probleme a activit??ii de afaceri. Furniz?m datele dumneavoastr? autorit??ilor competente ?i forurilor de judecat? la cerere ?i n cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta 10.6. Litigiile ap?rute ntre p?r?i se rezolv? pe cale amiabil?, n caz contrar p?r?ile n?eleg s? se adreseze instan?elor de judecat? competente. 10.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

Agentia de turim RTX,

Semnatura/Stampila Turistul Nume ?i prenume______________________________________ Semnatura ___________________________________________

Persoana juridica_______________________________________ Reprezentata prin _____________________________________ Semnatura/Stampila ___________________________________